Betingelser og vilkår for afbestillingsforsikring

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING – KURSER OG KONFERENCER
BETINGELSER NR. 724

1 Vær opmærksom på 
At de i kursiv anførte ord og begreber er defineret i punkt 15.

2 Hvem er omfattet af forsikringen?

Forsikringen dækker den person, der er anført på deltagerbeviset, herefter kaldet forsikrede.

3 Hvornår skal forsikringen købes?

Forsikringen skal købes samtidig med bestilling af arrangementet.

4 Forsikringsperiode

Når forsikringen er betalt, dækker den fra købstidspunktet og indtil påbegyndelse af det arrangement, hvortil forsikringen er købt. Ved modulopbyggede arrangementer ophører dækningen ved påbegyndelse af 1. modul.

5 Hvilke udgifter dækker forsikringen?

Forsikringen dækker den del af forsikredes betaling, som arrangøren ifølge de almindelige betingelser har krav på, når arrangementet afbestilles i forsikringsperioden.

Vælger forsikrede at flytte arrangementet til anden dato eller tilsvarende arrangement, dækker forsikringen det gebyr arrangøren er berettiget til i henhold til de almindelige betingelser. Ved valg af ny dato udvides dækningsperioden endvidere frem til påbegyndelsen af arrangementet.

Forsikringen kan maksimalt dække op til den købte forsikringssum.

Goudas erstatningspligt som følge af én skadebegivenhed kan aldrig overstige 1 mio. kr., uanset hvor mange policer, der dækker samme skadebegivenhed.

6 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?

Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan deltage i arrangementet som følge af:

a) død eller akut sygdom/tilskadekomst hos forsikrede eller dennes familie.

b) at forsikredes virksomhed pludselig og uventet ikke kan undvære forsikrede i arrangementets varighed.

c) at forsikrede opsiger sin stilling eller bliver opsagt.

d) brand, indbrud eller stormskade i/på forsikredes private bolig eller egen virksomhed umiddelbart inden kursets/konferencens påbegyndelse.

7 Undtagelser

Forsikringen dækker ikke i tilfælde af:
a) Sygdom/tilskadekomst, der er årsag til afbestillingen, var til stede ved køb af forsikringen. Denne undtagelse gælder også selvom der ikke er stillet en endelig diagnose, men sygdommen/tilskadekomsten alene har udvist symptomer eller er under udredning. Dog ydes der dækning, såfremt sygdommen/tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, ikke indenfor 3 måneder før køb af arrangementet/afbestillingsforsikringen har:
1) udvist symptomer,
2) givet anledning til lægebesøg, udover almindelig kontrol,
3) medført ændring i medicinering eller
4) medført hospitalsindlæggelse.
b) Afbestillingen skyldes en psykisk lidelse, der ikke har medført lægeordineret behandling hos psykolog eller psykiater, hospitalsindlæggelse eller medicinering.

8 ”Hvad gør jeg, hvis….”

– Når du får brug for din afbestillingsforsikring
I punktet kan du læse, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af, at du bliver nødt til at afbestille og ønsker at gøre brug af din forsikring.

Sygdom/tilskadekomst hos dig selv eller familie:
Det er vigtigt, at du eller vedkommende, der er syg, bliver tilset af en læge. Hvis arrangementet er nært forestående, skal der søges læge hurtigst muligt – om nødvendigt vagtlæge eller skadestuen. Det er en forudsætning for dækning, at forsikrede på anmodning giver Goudas læge adgang til relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb. Ved dødsfald skal kopi af dødsattest fremsendes.

Andre tilfælde, som er dækket af forsikringen:
I tilfælde hvor du bliver nødt til at afbestille af andre årsager, er det vigtigt, at du hurtigst muligt afmelder arrangementet hos arrangøren og samtidig anmelder afbestillingen tilGouda med skadeanmeldelse. Du er forpligtet til at fremsende alle nødvendige oplysninger/dokumentation til brug for Goudas behandling af sagen.

Afbestilles arrangementet som følge af, at din virksomhed pludselig og uventet ikke har mulighed for at undvære dig i arrangementets varighed, bedes du fremsende udtalelse fra din virksomhed, der nærmere specificere sagen.

Du skal hurtigst muligt afmelde arrangementet hos arrangøren og samtidig anmelde afbestillingen til Gouda med skadeanmeldelse og lægeerklæring vedlagt faktura på arrangementets pris. Lægens honorar for udfyldelse af lægeerklæring betales af forsikrede.

9 Dobbeltforsikring

Forsikringen omfatter ikke erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring.

10 Regres

I tilfælde af udbetalinger i medfør af denne forsikring indtræder Gouda i alle dine rettigheder, herunder retten til at videregive ubenyttede billetter af enhver art.

11 Overdragelse af erstatningskrav

Rettigheder ifølge forsikringen kan ikke uden Goudas samtykke pantsættes eller overdrages.

12 Fortrydelsesret

For forsikringer, der dækker i mere end 1 måned, gælder følgende fortrydelsesret:
a) I henhold til lov om forsikringsaftaler § 34 i har du fortrydelsesret.

b) Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået udleveret/tilsendt forsikringsbetingelserne – dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået. Ved bestilling på Uddannelseshusets tilmeldingsside, bekræfter du ved bestilling af forsikringen, at du har læst og forstået disse betingelser. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdag den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag.

c) Inden fortrydelsesfristens udløb skal du meddele Gouda, at du har fortrudt aftalen. Gives denne meddelelse pr. post, skal du sende brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til:
Gouda Rejseforsikring A/S, Sejrøgade 7, 2100 København Øn.

13 ANKENÆVN
Opstår der uenighed mellem dig og Gouda om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til Gouda ikke til andet resultat, har du mulighed for at klage til:
Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaardsgade 2 1572 København V 33 15 89 00 hverdage mellem 10.00 og 13.00

Ved indgivelse af klage benyttes et særligt klageskema, der kan rekvireres hos entenGouda, Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K, tlf.: 33 43 55 00.

14 Værneting
Sagsanlæg mod Gouda skal anlægges ved Københavns Byret eller Østre Landsret i København.

15 Definitioner
De definitioner, du finder her, er de ord, vi i betingelserne har skrevet i kursiv. Bemærk, at definitionerne indgår som en del af forsikringsbetingelserne.

Akut sygdom
En nyopstået sygdom eller en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom.

Familie
Forsikredes ægtefællesamlever(ske), børn, papbørn, børnebørn, svigerbørn, forældre, papforældre, svigerforældre, søskende, papsøskende, bedsteforældre, svigerinder ellersvogre.

Forsikringssum
Arrangementets fulde pris.

Gouda
Gouda Rejseforsikring (CVR-nr. 18 21 45 71) er den danske filial af Goudse Schadeverzekeringen N.V., Gouda, Holland (reg. nr. 29012404).

Papbørn
Herved forstås børn, som ikke er forsikredes biologiske børn, hvor forsikrede er gift eller samlever med en af barnets biologiske forældre, og som forsikrede har boet sammen med i et familielignende forhold i minimum ét år.

Papforældre
Herved forstås personer, som ikke er forsikredes biologiske forældre, men som er gift eller samlever med en af de biologiske forældre, og som forsikrede har boet sammen med i et familielignende forhold i minimum ét år, eller som har boet sammen med en af forsikredes biologiske forældre i mindst 2 år.

Papsøskende
Herved forstås personer, som ikke er forsikredes biologiske søskende, men som forsikrede lever eller har levet sammen med i et søskendelignende forhold i en periode på minimum ét år indtil forsikredes 21. leveår.

Samlever
Herved forstås en person, med hvem forsikrede lever i et ægteskabslignende forhold, og som har samme folkeregisteradresse som forsikrede ved forsikringens oprettelse.

KONTAKTOPLYSNINGER
Gouda Alarmcentral
Tlf.: (+45) 33 15 60 60
Fax: (+45) 33 15 60 61
E-mail: alarm@Gouda.dk

Gouda Rejseforsikring
Sejrøgade 7
2100 København Ø
Tlf.: (+45) 88 20 88 20
Fax: (+45) 88 20 88 21
E-mail: Gouda@Gouda.dk

www.Gouda.dk
CVR-nr.: 18 21 45 71

Filial af:
Goudse Schadeverzekeringen N.V.
Gouda, Holland
Reg. nr. 29012404

Hvor hurtigt læser du

Tag testen og se hvor meget du kan forbedre din læsehastighed.

Vælg læsekursus

Vælg mellem mellem holdundervisning og onlinekurser.

Se kalender

Søger du et åbent hold?
Find det næste ledige kursus her.

Ring hvis du ønsker hjælp til tilmelding!

45 42 32 44